De uitdaging

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het op diepte houden van de vaargeulen en zeehavens langs de Nederlandse kust. Door zee- en rivierstromingen bezinken grote hoeveelheden slib en zand. Om te voorkomen dat de vaarroutes en havens dichtslibben, verwijderen baggerschepen de baggerspecie van de bodem en verspreiden het materiaal op een andere locatie. Zo blijft de nautisch diepte voor de scheepvaart gegarandeerd en kunnen schepen niet vastlopen aan de grond. Rijkswaterstaat werkt ook aan het opruimen van wrakken, afval en objecten op de zeebodem, om zo hinder voor de scheepvaart te voorkomen.

De onderhoudsgebieden

 • Aanvaarroutes op de Noordzee
 • Havengebied Rotterdam
 • Havengebied IJmuiden
 • Waddenzee en Eems-Dollard, Eemsgeul
 • Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen
 • Overige gebieden

Onze bijdrage

Rijkswaterstaat PPO heeft aan Walhout Civil een meerjarig contract gegund voor het verlenen van technisch advies en de contractuele voorbereiding van grote baggerprojecten. Binnen het team Vaarwegonderhoud Baggeren en Bergingen werken we proactief aan het onderhoud van vele Nederlandse havens, vaargeulen en aanvaarroutes. Indien nodig adviseren we ook voor projecten in het buitenland. Door intensieve samenwerking met diverse baggerbedrijven en projectteams van Rijkswaterstaat zorgen we voor efficiënte baggerprogramma’s en contracten. Ons takenpakket omvat onder meer:

 • Opstellen van baggerprogramma’s en plannen
 • Voorbereiding van tekenwerk, rapportages, adviezen, etc.
 • Vertaling van klanteisen naar contracteisen
 • Opstellen van vraagspecificaties en contractstukken
 • Technisch advies en overleg met departementen
 • Monitoring van survey activiteiten en uitvoering
 • Baggeranalyses en optimalisatie