De uitdaging

De beek Middelsgraaf stroomt door het schitterende Limburgse landschap. De Middelsgraaf was oorspronkelijk een afwateringsgreppel en werd in de dertiende en veertiende eeuw gegraven voor de ontwatering van veenmoerassen. Het waterschap is in 2016 gestart met het herinrichten van de beekloop zodat het oorspronkelijke karakter van de beek weer zou worden hersteld. Het waterschap wil bovendien met het project de vismigratie bevorderen, de verdroging van de aanliggende natuur- en landbouwgebieden verminderen en het risico op wateroverlast verkleinen.

De casus

Ondanks de gunstige effecten van de herinrichting van de beek Middelsgraaf zijn er ook minder gewenste effecten opgetreden voor de landbouwpercelen in de omgeving. Onze cliënt betoogt dat zijn landbouwpercelen veel te maken zullen krijgen met wateroverlast als gevolg van de herinrichting van de beek en gebreken in de hydrologische analyses die het herinrichtingsplan ondersteunen. Dit betekent dat de kwaliteit van de landbouwgrond van onze cliënt op termijn zal verslechteren, hetgeen zal leiden tot veel inkomstenderving. Onze cliënt heeft daarom bezwaar gemaakt op diverse vergunningen die door de betrokken overheden zijn aangevraagd of afgegeven. Na jarenlange onderhandeling is onze cliënt uiteindelijk een bestuursrechtelijke procedure gestart bij de rechtbank Limburg.

Onze werkzaamheden

Walhout Civil heeft in opdracht van onze cliënt onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit van de rekenkundige onderbouwing van de planstudies, rapportages en modelleringen op basis waarvan het herinrichtingsplan tot stand is gekomen. De vraag die hierbij speelde was in hoeverre er sprake is van een kans op nadelige wateroverlast en natschade op de landbouwpercelen. Het project heeft een complexe geschiedenis waarbij het waterschap en diverse adviespartijen verschillende rapportages en studies hebben uitgevoerd.

Walhout Civil heeft een grondige review en analyse uitgevoerd van alle grond- en oppervlaktewatermodelleringen, hydrologische effectberekeningen en aanpassingen van het GGOR (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime) en het AGOR (Actueel Grond- en Oppervlaktewater Regime). Hierbij is gebruik gemaakt van het IBRAHYM-model, Sobek (D-HYRO Suite) en diverse bodem- en oppervlaktewater datasets. Op basis van de analyse is geconcludeerd dat de rapportages niet valide en betrouwbaar zijn en dat er grote kans is op natschade bij onze cliënt.

Walhout Civil heeft, in samenwerking met juristen, onze cliënt bijgestaan in de procedure voorlopige voorziening en de bodemprocedure bij de Rechtbank Limburg. Tijdens het proces heeft afstemming plaatsgevonden met StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening) welke door de rechtbank eveneens als deskundige was ingeschakeld. Tijdens de bodemprocedure wordt door onze cliënt de rechtmatigheid van de verleende vergunningen van het herinrichtingsproject betwist. Het is aan de rechter om in de bodemzaak uitspraak te doen over de voorliggende kwestie.

Een opsomming van onze activiteiten:

  • Veldonderzoek en inspectie op locatie
  • Beoordeling modelleringen en hydrologische rapportages
  • Analyse kans op natschade landbouwpercelen
  • Opstellen van hydrologische en juridische adviezen
  • Deskundige in voorlopige voorziening en bodemprocedure