Copyright foto's: Ministerie I&W, Rijkswaterstaat en Walhout Civil

De uitdaging

De bruggen van Sluiskil (N62) en Sas van Gent (N683) op het Kanaal Gent-Terneuzen waren ooit de grootste draaibruggen van Europa. Ze zijn opgebouwd uit indrukwekkende stalen vakwerkconstructies en betonnen brugpijlers. De bodem rondom de brugfunderingen is de afgelopen jaren flink geërodeerd. Er zijn grote erosiekuilen ontstaan door stromingen en passerende vrachtschepen. Hierdoor kan de stabiliteit en standzekerheid van de bruggen in gevaar komen.

Duikinspecties en inpeilingen

Aannemersbedrijf F.L. Liebregts BV heeft Walhout Civil opdracht gegeven voor het uitvoeren van specialistische inspecties en inmetingen van de waterbodems rondom de draaibruggen. Liebregts voert het werk uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Tijdens de metingen zijn de ontgrondingskuilen en (zwevende) kabels en leidingen t.p.v. de hoofd- en nevenvaargeulen in kaart gebracht. De ingenieurs van Walhout Civil hebben met behulp van analyses de bezwijk- en faalmechanismen van – de op staal gefundeerde – brugpijlers en remmingswerken vastgesteld. Een complex vraagstuk, omdat de brugconstructies in de jaren ’60 zijn gebouwd op grond van vervallen richtlijnen en normen.

Een overzicht van onze onderzoekswerkzaamheden:

 • Duikinspecties
 • Staaldiktemetingen
 • Side scan sonaropnames
 • Bathymetrische inpeilingen
 • Geotechnische boringen/sonderingen

Geotechnische stabiliteitsanalyses

Om het verband tussen de ontgrondingen en de deformaties van de draaibruggen inzichtelijk te maken, zijn door Walhout Civil verschillende ontgrondingsfases gemodelleerd in het geotechnische FEA-softwarepakker PLAXIS. Onderzocht is in welke mate de dieptes van de ontgrondingen kunnen leiden tot deformaties en de inwerkingtreding van faalmechanismen. Daarnaast zijn de stalen buffers, damwanden en remmingswerken op veiligheid getoetst. Onze ingenieurs hebben robuuste maatregelen vastgesteld om de stabiliteit van de constructies te kunnen blijven garanderen.

Een overzicht van onze werkzaamheden:

 • Geotechnische FEA-analyse brugpijlers en buffers
 • Geotechnische FEA-analyses damwanden
 • Stabiliteitstoetsing oeverconstructies
 • Herwaardering en analyse standzekerheid constructies
 • Urgentiebepaling herstelmaatregelen

Ontwerp nieuwe bodembeschermingen

Een maatregel was het aanbrengen van nieuwe bodembeschermingen. Op basis van extreme hydraulische belastingen en de nieuwe richtlijnen zijn door Walhout Civil alle stroomsnelheden en nieuwe steenbestortingen berekend. In het ontwerp is vastgesteld dat er breuksteen dient te worden aangebracht in combinatie met moderne filterzakken. Om de (zwevende) kabels en leidingen te beveiligen zijn speciale kabelbeschermingen aangebracht met colloïdaal betonuitvullingen. Tot slot heeft Walhout Civil een monitoringsstrategie opgesteld voor het toekomstige beheer en onderhoud.

Een opsomming van onze ontwerpwerkzaamheden:

 • Ontwerpvarianten bodembeschermingen
 • Uitvoeringsontwerp steenbestortingen en filterunits
 • ROV-inspecties (zwevende) kabels en leidingen
 • Monitoringsstrategie beheer en onderhoud