09/2021

Walhout Projects, Ingenieursbureau Walhout Civil en Urban Heroes zijn tot het inzicht gekomen dat er in Zeeland (en Nederland) een groot probleem is met achterstallig onderhoud van civieltechnische infrastructuren zoals kades/bruggen/sluizen. De problemen zijn: 1) de klassieke manier van het in kaart brengen van de ‘gezondheid’ van een civieltechnische constructie is erg arbeidsintensief; 2) het aantal kades dat ouder is dan de duur waarvoor ze zijn ontworpen (50jaar) neemt elk jaar verder toe; 3) er wordt steeds vaker direct naast bestaande kades gebouwd of gegraven: hierdoor ontstaat (kan ontstaan) schade door verzakkingen/trillingen; 4) stikstof en CO2 regelingen zullen onderhoud en vervanging van kadeconstructies complexer en daarmee duurder maken; 5) de klassieke manier van inspecties is een momentopname.

Het Zeeuwse consortium bestaande uit Walhout Projects, Walhout Civil en Urban Heroes wil in samenwerking met Zeeuwse bedrijven, World Class Maintenance, Kennis & Innovatie netwerk Maintenance Proces Industry en Campus Zeeland haar brede civieltechnische en digitale kennis inzetten voor de transitie van reactief onderhoud naar voorspelbaar en proactief onderhoud. Dit m.b.v. een digitale slimme monitoring methode die voor opdrachtgevers beter betaalbaar is dan de conventionele methoden, geen acute verrassingen oplevert en daarmee onderhoud van de constructies planbaar en begrootbaar maken. Meten is weten. Bovendien is bij de Structural Health Monitoringsmethode (SHM) een zeer beperkte inzet van schaars personeel nodig. Immers, zodra SHM is aangelegd en ingeregeld, kan monitoring vanuit kantoor digitaal plaatsvinden.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie steunt het consortium met REACT-EU subsidie. REACT-EU is een directe reactie is van de Europese Unie op de COVID-19 pandemie. De EU stelt extra middelen beschikbaar voor economisch herstel van de regio’s.

Het doel van het consortium is het ontwikkelen, valideren en valoriseren van een enabled monitoringssysteem bestaande uit:

A. Koppeling van elektropotentiaal-, temperatuur- en tilt-sensoren

B. Online monitoringssysteem met big data analyse uit het gekoppeld sensorensysteem

C. Koppeling meetdata aan faalmechanisme met intelligente voorspellende digitale modellen

D. Presentatie data en modellen aan gebruikers middels een online dashboard

Visit the official website